top of page

Oferujemy swoje usługi dla różnego rodzaju małych i średnich inwestycji w sektorze mieszkaniowym i komercyjnym. Mogą to być usługi projektowe i prace budowlane w zakresie: nowo budowanych budynków na terenach zabudowanych lub niezabudowanych; projekty wnętrz i przeróbki wewnętrzne; rozbudowy; przebudowy i adaptacje poddaszy i piwnic; zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów – także na obszarach chronionych i dla obiektów zabytkowych. Nasz zakres usług obejmuje wszystkie etapy projektowania architektonicznego (wstępna koncepcja koncepcyjna, etap planowania, rysunki techniczne, rysunki szczegółowe), obliczenia konstrukcyjne i projektowanie usług budowlanych, administrację kontraktem, postępowanie administracyjne, usługi agenta, wizje budowy, ostateczną akceptację architekta itp.

Budujemy model 3D każdego projektowanego lub przebudowywanego przez nas domu. I to jest nasz standard praktyki, który jest częścią polityki BIM poziomu 2, którą wdrożyliśmy wiele lat temu. Dlatego nie ma możliwości, żebyśmy się mylili w naszych rozwiązaniach projektowych. I to jest nasza siła.

 Wszystko wymienione jest poniżej.

1. PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI - ETAP WSTĘPNY:

​Wsparcie w proces pozyskiwania lokalizacji; studium wykonalności z uwzględnieniem wymogów urbanistycznych i konserwatorskich, ograniczeń i potencjałów technicznych;  przygotowanie programu rozwoju; wstępny projekt koncepcyjny obejmujący wstępną strategię przeciwpożarową, BHP, energooszczędności i zrównoważonego rozwoju; negocjacje koncepcji projektu z samorządem (doradztwo przed aplikacyjne)

2. ETAP PLANOWANIA PROWADZĄCY DO WYDANIA POZWOLENIA URBANISTYCZNEGO LUB ŚWIADECTWA DOZWOLONEJ BUDOWY:

projekt dotyczący planowania przestrzennego (pozwolenia na budowę, pozwolenia konserwatorskie, zgłoszenie na budowę); współpraca z władzami lokalnymi w trakcie podejmowania odpowiednich decyzji; wyznaczanie konsultantów do wymaganych raportów dotyczących m.in.: zanieczyszczenia terenu, wpływu zabudowy na ruch lokalny, jakości powietrza, oddziaływania hałasu, warunków Światła dziennego i nasłonecznienia itp.; apelacje się do Inspektoratu Planowania.​

3. ETAP PRZED BUDOWĄ – PROJEKT TECHNICZNY I PRZYGOTOWANIE PAKIETU PRZETARGOWEGO:

Badania i raporty dotyczące budynków i terenu (w tym badania stanu budynku i badania geotechniczne gruntu; architektoniczne rysunki robocze ze szczegółami; projekt konstrukcyjny (w tym obliczenia konstrukcyjne, rysunki i detale); usługi projektowania konstrukcyjnego dla wykonawców; projekt konstrukcyjny prac tymczasowych; projektowanie i rysunki instalacji budowlanych; specyfikacje prac; badanie i umowa Party Wall; usługa głównego projektanta CDM; BHP w zakresie bezpieczeństwa (RAMS); aprobaty LABC, aprobaty władz HRB.

4. FAZA BUDOWY:

administracja kontraktu (jeśli została wyznaczona); inspekcje na budowie; kontrola jakości.

5. ETAP ZAKOŃCZENIA PRAC, USTERKI I ODBIÓR:

Listy usterek; rysunki powykonawcze; rysunki do rejestru nieruchomości; podpisanie odbioru.

NOTA:

​Nie wszystkie wymienione powyżej czynności są przez nas realizowane bezpośrednio. Wyznaczamy w imieniu Klienta niezbędnych konsultantów-specjalistów w celu dostarczenia wymaganych projektów, analiz i raportów. Przedstawione etapy i zakres usług dotyczą większych inwestycji.

image.jpg
bottom of page